اعضای مدیریت

Team
محسن باقری | مدیر عامل |

Team
سلام صالحی | رئیس هیئت مدیره |

Team
جلیل صالحی | نایب رئیس هیئت مدیره |